Yatırım Teşvik Sistemi

Türkiye’de istihdamı artırmayı, gelir dağılımındaki ve bölgesel gelişmişlik düzeylerindeki dengesizlikleri gidermeyi hedefleyen, uzun süredir mevzuatımızda değişik şekillerde yürürlükte bulunan ve yatırımları teşvik eden çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır. Daha çok vergisel teşvik olarak karşımıza çıkan bu düzenlemeler, uzun süre “Yatırım İndirimi” müessesesi olarak, Gelir Vergisi Kanunumuzda yer alırken birçok defalar değişikliğe uğramıştır. Daha sonra bu müessese yürürlükten kaldırılmış ve 2009 yılında Türkiye’de teşvik sistemi yeniden yapılandırılmıştır. Üç yıl boyunca yürürlükte kalan sistem, karşılaşılan yeni ekonomik ihtiyaçlar ve uygulamadaki aksaklıkları dikkate alacak şekilde ve artırılan destek unsurları ile 2012 yılında yeniden düzenlenmiştir.

Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmış ve böylece yeni teşvik sisteminin yasal altyapısı tamamlanmıştır. Yeni teşvik sisteminde “genel”, “bölgesel”, “öncelikli" ve “stratejik” yatırımlar olmak üzere dört farklı kategoride teşvik unsuru yer almaktadır. Mülga Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 yılında gerçekleştirdiği yeni Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik (SEGE) Çalışması doğrultusunda 4 bölgeye ayrılmış olan eski sınıflandırma 6 bölgeye çıkarılmıştır. Yatırım destekleri, 1. bölgeden 6. bölgeye doğru gittikçe artacak; özellikle 6. Bölgede yer alan az gelişmiş iller, desteklerden daha fazla yararlanacaklardır. Bu kapsamda, Mardin en avantajlı olan 6. Bölge destek unsurlarından faydalanmaktadır.

Yeni Teşvik Sisteminde;

  • Yeni bir bölgesel harita hazırlanmış ve il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçilmiştir. Toplamda 6 bölge tanımlanmıştır.
  • Destek unsurları ve sürelerinde değişiklikler yapılmıştır.
  • Desteklenecek sektörler güncellenmiştir.
  • Öncelikli yatırım konuları, bir alt bölge destek unsurlarından yararlanabilme ve yatırım dönemi vergi indiriminden yararlanma gibi yeni düzenlemeler getirilmiştir.
  • OSB’lerde yapılacak yatırımlar ve sektörel işbirliğine dayalı yatırımlar özellikle teşvik edilmektedir.
Mardin Yatırım Destek Ofisi

Yenişehir Mahallesi Kızıltepe Caddesi No: 6/1 Artuklu / MARDİN

Bilgi Hattı

0(482) 212 17 25